loga_plsk_pllogo_ue_pl
mapa
 • Partnerstwo
  Partnerstwo
 • Kraj preszowski
  Kraj preszowski
 • Podregion nowosądecki
  Podregion nowosądecki
ÚPSVaR Stará Ľubovňa Środa, 24 Sierpień 2011 13:37

I. Nazwa instytucji

Urząd pracy, spraw społecznych oraz rodziny Stará Ľubovňa

Typ organizacji

Państwowa jednostka administracyjna

Status prawny

Jednostka sektora finansów publicznych

Od kiedy funkcjonuje

Adres siedziby instytucji

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa, 064 01

Adres e- mailowy:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr telefonu

+421 52 2446 101

Osoby zarządzające

JUDr. Anna Aftanasová

Osoba do kontaktu, nr telefonu

Inż. Miroslav Redaj, +421 52 2446 300

II. Zasięg terytorialny działania instytucji

Powiat Stará Ľubovňa

III. Działania realizowane przez instytucję (zgodnie ze Statutem/regulaminem/podstawą prawną)[1]

ÚPSVaR Stará Ľubovňa w sensie Ustawy RN RS nr 453/2003 Dz.U. o organach administracji państwowej w obszarze spraw społecznych, rodziny oraz usług zatrudnienia i o zmianie i uzupełnieniach niektórych Ustaw

a) wykonuje państwowy zarząd w obszarze spraw społecznych i zatrudnienia i pełni zadania według odrębnych przepisów w dziedzinach

1. państwowych świadczeń społecznych,

2. pomocy społecznej,

3. rejestracji bezrobotnych obywateli szukających zatrudnienie oraz rejestracji wolnych miejsc pracy,

4. pośrednictwie właściwego zatrudnienia,

5. udzielania usług doradczych,

6. edukacji oraz przygotowania na rynek pracy,

7. aktywnych środków na rynku pracy,

8. większej opieki o zastosowanie zawodowe odrębnych grup obywateli

9. przygotowania oraz realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego funduszu społecznego,

b) wykonuje na pierwszym stopniu zarząd państwowy w obszarze spraw społecznych i usług zatrudnienia,

c) wykonuje na drugim stopniu zarząd państwowy w sprawach, w których w postępowaniu administracyjnym na pierwszym stopniu działa i decyduje gmina przy przeniesionej mocy administracji państwowej lub zakład usług społecznych, który powołał jako organizację budżetową lub składkową,

d) przekazuje urzędowi statystycznemu Republiki Słowackiej dane statystyczne z ankiet statystycznych oraz źródeł administracyjnych.

IV.                OBSZAR:   EDUKACJA NA RZECZ RYNKU PRACY

Działania edukacyjne realizowane na rzecz rynku pracy w tym: sposób monitorowania zgodności kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy, obecne i  wprowadzone ( nowe) kierunki kształcenia, prognozy rozwoju instytucji: nowe kierunki kształcenia, usług i in., informacje o możliwościach kształcenia obcokrajowców ( Polaków- w jakim języku prowadzone są wykłady) uwzgl. także bazę lokalową / mieszkalną uczelni 

ÚPSVaR Stará Ľubovňa w sensie Ustawy RN RS nr 5/2004 o usługach zatrudnienia i o zmianie i uzupełnieniu niektórych Ustaw w brzmieniu późniejszych przepisów realizuje edukację oraz przygotowanie kandydatów do pracy oraz poszukujących pracy, jeżeli to wymaga ich zastosowanie na rynku pracy na podstawie

Oceny ich zdolności, doświadczeń zawodowych, zręczności fachowych, osiągniętego stopnia wykształcenia oraz zdrowotnej zdolności do pracy, szczególnie w przypadku

a) braku wiedzy fachowej i zręczności fachowych,

b) potrzeby zmiany wiedzy i zręczności fachowych względem popytu rynku pracy

c) utraty zdolności wykonywać pracę na dotychczasowym miejscu zatrudnienia.

Również wspiera pracodawców za pośrednictwem składki na ogólna edukację i przygotowanie dla rynku pracy pracownika oraz na edukację specjalną i przygotowanie dla rynku pracy pracownika, jeżeli po zakończeniu będzie pracodawca zatrudniał pracownika najmniej w ciągu dwunastu miesięcy albo jeżeli edukacja oraz przygotowanie pracownika dla rynku pracy odbywa się w ramach środków, które zapobiegają zbiorowemu zwalnianiu lub takie zwalnianie ograniczają.

Adresaci usług

Instytucjonalni

Instytucje i inne podmioty działające na rynku pracy

Indywidualni

Mieszkańcy powiatu Stará Ľubovňa

Rodzaje działań realizowanych w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)


Projekt narodowy III – „Edukacja oraz przygotowanie bezrobotnych dla rynku pracy”

Harmonogram czasowy realizacji projektu: od 1.2.2004 r. do 30.4.2006 r.

Priorytet 1: rozwój APTP oraz integracji społecznej
Postanowienie 1.3: rozwój edukacji i przygotowania KdP celem wsparcia ich możliwości na rynku pracy

Cel ogólny:

 • Przyczynić się do wzrostu zatrudnienia na podstawie kwalifikowanej siły roboczej i ułatwić wstęp oraz powrót KdP na RP za pośrednictwem EdPrRP, która odpowiada wymaganiom PM i indywidualnym wymogom KdP

Cele specyficzne:

 • Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu za pośrednictwem stosowania programów EdPrRP dostosowanych do potrzeb indywidualnych KdP
 • Poprawa zatrudnienia KdP za pośrednictwem stosowania programów EdPrRP orientowanych na uzyskanie zręczności zawodowych, kluczowych oraz miękkich
 • Obniżenie regionalnych różnic w strukturze kwalifikacyjnej popytu oraz oferty pracy za pośrednictwem programów edukacji i przygotowania orientowanych na udzielanie nowych zręczności albo na odnowienie, uzupełnienie, poszerzenie zręczności pierwotnych KdP z pozbawionych regionów oraz osłabionych dziedzin.

Projekt narodowy IIIa – „Edukacja i przygotowanie dla rynku pracy oraz praktyka robocza

Harmonogram czasowy realizacji projektu: od 15.3.2006 r. do 31.12.2008 r.

Priorytet 1: rozwój APTP oraz integracji społecznej
Postanowienie 1.3: rozwój edukacji i przygotowania KdP celem wsparcia ich możliwości na rynku pracy
PN IIIa był bezpośrednią kontynuacją PN III, który był realizowany od 1.2.2004 r. do 30.4.2006 r.

Cel ogólny:

 •  Przyczynić się do wzrostu zatrudnienia na podstawie kwalifikowanej siły roboczej i ułatwić wstęp oraz powrót KdP na RP za pośrednictwem EdPrRP, która odpowiada wymaganiom PM i indywidualnym wymogom KdP
 • Ciągłe obniżanie stosunku KdP bez skończonego podstawowego oraz średniego wykształcenia do ogólnej liczby KdP
 • Uzyskiwanie zręczności zawodowych KdP przez praktyki zawodowe
 • Cele specyficzne:
 • Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu za pośrednictwem stosowania programów EdPrRP dostosowanych do potrzeb indywidualnych KdP
 • Poprawa zatrudnienia KdP za pośrednictwem stosowania programów EdPrRP orientowanych na uzyskanie zręczności zawodowych, kluczowych oraz miękkich
 • Obniżenie regionalnych różnic w strukturze kwalifikacyjnej popytu oraz oferty pracy za pośrednictwem programów edukacji i przygotowania orientowanych na udzielanie nowych zręczności albo na odnowienie, uzupełnienie, poszerzenie zręczności pierwotnych KdP z pozbawionych regionów oraz osłabionych dziedzin.
 • W przypadku grup KdP z marginesu, uzyskanie podstawowego wykształcenia, i w ten sposób również możliwości dostępu do wykształcenia średniego
 •  W przypadku grup KdP z marginesu, uzyskanie podstawowych zręczności (czytanie, pisanie, liczenie) z następnym uzyskaniem zręczności społecznych
 • Zakończenie nieskończonego średniego wykształcenia zawodowego
 • Poprawa możliwości dla długotrwale bezrobotnych KdP do uzyskania zatrudnienia forma praktyki zawodowej
 • Poprawa motywacji pracodawców dla zatrudniania długotrwale bezrobotnych KdP, którzy absolwowali EdPrRP

 


Cele specyficzne:

 • Zapobieganie długotrwałemu bezrobociu za pośrednictwem stosowania programów EdPrRP dostosowanych do potrzeb indywidualnych KdP
 • Poprawa zatrudnienia KdP za pośrednictwem stosowania programów EdPrRP orientowanych na uzyskanie zręczności zawodowych, kluczowych oraz miękkich
 • Obniżenie regionalnych różnic w strukturze kwalifikacyjnej popytu oraz oferty pracy za pośrednictwem programów edukacji i przygotowania orientowanych na udzielanie nowych zręczności albo na odnowienie, uzupełnienie, poszerzenie zręczności pierwotnych KdP z pozbawionych regionów oraz osłabionych dziedzin.
 • W przypadku grup KdP z marginesu, uzyskanie podstawowego wykształcenia, i w ten sposób również możliwości dostępu do wykształcenia średniego
 • W przypadku grup KdP z marginesu, uzyskanie podstawowych zręczności (czytanie, pisanie, liczenie) z następnym uzyskaniem zręczności społecznych
 • Zakończenie nieskończonego średniego wykształcenia zawodowego
 • Poprawa możliwości dla długotrwale bezrobotnych KdP do uzyskania zatrudnienia forma praktyki zawodowej
 • Poprawa motywacji pracodawców dla zatrudniania długotrwale bezrobotnych KdP, którzy absolwowali EdPrRP

Aktualnie realizowane działania w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)

Projekt narodowy PN III-2/A: Edukacja i przygotowanie dla rynku pracy

Oś priorytetowa: 1. Wspieranie wzrostu zatrudnienia

Postanowienie: 1.1 Wspieranie  programów w obszarze wspierania zatrudnienia oraz rozwiązywanie bezrobocia oraz długotrwałego bezrobocia

Okres trwania projektu: od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r.

Kosztorys projektu: 10 000 000,00 €

Cel projektu: - przyczynić się do wzrostu zatrudnienia na podstawie kwalifikowanej siły roboczej.

Cele specyficzne:

Uzyskiwanie nowych zręczności zawodowych i doświadczeń praktycznych celem zastosowania zawodowego kandydata do pracy oraz kandydata do pracy we właściwym zatrudnieniu.

Zapobieganie bezrobociu za pośrednictwem wspierania edukacji i przygotowania dla rynku pracy  kandydatów do pracy oraz poszukujących pracy.

Ułatwienie wstępu oraz powrotu, lub utrzymanie miejsca pracy na rynku pracy poprzez uzyskanie zręczności, które odpowiadają wymaganiom rynku pracy i indywidualnym potrzebom grupy docelowej.

Projekt narodowy PN III-2/B: zwiększanie zatrudnienia i zatrudnienia upośledzonych kandydatów do pracy

Oś priorytetowa: 2 wspieranie dostosowania społecznego

Postanowienie: 2.2 wspieranie wytwarzania równych możliwości dostępu na rynek pracy oraz wspieranie integracji grup upośledzonych na rynku pracy z uwzględnieniem grup romskich z marginesu

Okres trwania projektu: od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r.

Kosztorys projektu: 15 000 000,00 €

Cel projektu: zwiększanie zatrudnienia  udzielaniem fachowych usług doradczych oraz edukacji i przygotowania dla rynku pracy dla upośledzonych kandydatów do pracy.

Cele specyficzne:

Udzielanie fachowych usług doradczych orientowanych na rozwiązywanie problemów połączonych z zastosowaniem roboczym upośledzonych kandydatów do pracy.

 • Edukacja i przygotowanie dla rynku pracy dla upośledzonych kandydatów do pracy celem ich zastosowania na rynku pracy

„Dobre praktyki” i inne doświadczenia,  które instytucja chce upowszechnić

V.      OBSZAR:       MOBILNOŚĆ  ZAWODOWA

Działania realizowane na rzecz  mobilności zawodowej

ÚPSVaR Stará Ľubovňa w sensie Ustawy RN RS nr 5/2004 Dz.U. o usługach zatrudnienia i o zmianie oraz uzupełnień niektórych Ustaw w brzmieniu późniejszych przepisów udziela świadczenie na podróż za prac

ą, świadczenie na przeprowadzkę za praca oraz świadczenie na transport do pracy.

Adresaci usług

Instytucjonalni

Instytucje i inne podmioty działające na rynku pracy

Indywidualni

Mieszkańcy powiatu Stará Ľubovňa

Rodzaje działań realizowanych w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)

Nazwa projektu: Rozwój i propagacja współpracy trans granicznej Partnerów rynku pracy z powiatu Nowy Sącz oraz powiatu Stará Ľubovňa

Partner:  WUP Kraków

Okres realizacji projektu: 1.11.2005 r. – 31.10.2006 r.

Nazwa projektu: Infobod na spoločnej hranici

Partnerzy: - PUP Nowy Targ (powiatowy urząd pracy)

- gmina Mníšek nad Popradom

Okres realizacji projektu: 16.1.2010 r. – 31.12.2010 r.

Nazwa projektu: Nowe metody pracy – wymiana dobrych praktyk na trans granicznym rynku pracy

Partnerzy: - SUP Nowy Sącz

- WUP Kraków

Okres realizacji projektu: 1.8.2008 r. – 31.7.2009 r.

Aktualnie realizowane działania w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)

Projekt: Wspieranie zatrudnienia kandydatów na prace

Oś priorytetowa: 1. Wspieranie wzrostu zatrudnienia

Postanowienie: 1.1 Wspieranie programów w dziedzinie wspierania zatrudnienia oraz rozwiązywania bezrobocia i długotrwałego bezrobocia

Miarka współfinansowania: ESF: 85% i SP: 15%

Okres trwania projektu: od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r.

Kosztorys projektu: 83 748 257,31 €

Cel projektu: Wspieranie zatrudnienia kandydatów o zatrudnienie uwzględniając upośledzonych kandydatów na prace forma udzielania świadczeń na: wytwarzanie nowych miejsc pracy, wspieranie utrzymania miejsc pracy, zwiększanie zatrudnienia kandydatów o zatrudnienie z orientacja szczególnie na upośledzonych kandydatów o zatrudnienie, podróże za praca, przeprowadzkę za praca, transportem do pracy

Cele specyficzne projektu:

Podniesienie motywacji pracodawców na wytwarzanie nowych, jak również utrzymanie istniejących miejsc pracy

Podniesienie zastosowania kandydatów o zatrudnienie na rynku pracy, za pośrednictwem samo zatrudnienia

Wytwarzanie miejsc pracy dla upośledzonych kandydatów o zatrudnienie

Utrzymanie pracowników z niskim wynagrodzeniem w pracy

Zwiększenie zatrudnienia upośledzonych kandydatów o zatrudnienie za pośrednictwem zakładów społecznych

Zwiększenie zatrudnienia kandydatów o zatrudnienie za pośrednictwem udzielania świadczenia na podróże za praca oraz świadczenia na przeprowadzenie za praca

„Dobre praktyki” i inne doświadczenia,  które instytucja chce upowszechnić

VI.        OBSZAR:       INTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

Działania realizowane na rzecz integracji społeczno – zawodowej
z wyszczególnieniem metod i form pracy

ÚPSVaR Stará Ľubovňa w sensie Ustawy RN RS nr 5/2004 Dz.U. o usługach zatrudnienia i o zmianie i uzupełnieniu niektórych Ustaw w brzmieniu późniejszych przepisów udziela świadczenie na czynność aktywacyjna forma mniejszych usług dla gminy lub forma mniejszych usług dla województwa samorządowego oraz czynność aktywacyjna forma usług ochotniczych.

Wspieranie zatrudniania obywateli i upośledzeniem zdrowotnym urząd wykonuje przy pomocy środków APTP – świadczenia na wyposażenie warsztatu chronionego lub chronionego miejsca pracy, świadczenia na utrzymanie obywatela z upośledzeniem zdrowotnym w pracy, świadczenia obywatelowi z upośledzeniem zdrowotnym na prowadzenie lub wykonywanie działalności gospodarczej, świadczenia na czynność asystenta oraz świadczenia na uregulowanie kosztów eksploatacyjnych chronionego warsztatu lub chronionego miejsca pracy oraz na uregulowanie kosztów transportu pracowników.

Celem harmonizacji życia rodzinnego, osobowego oraz roboczego dla otrzymującego świadczenie na opiekę o dziecko, podniesieniem oraz utrzymaniem zatrudnienia, lub ułatwieniem powrotu do pracy rodziców, którzy opiekują się małoletnimi dziećmi, urząd udziela świadczenie  na usługi opieki o dzieci.

Adresaci usług

Instytucjonalni

Instytucje i inne podmioty działające na rynku pracy

Indywidualni

Mieszkańcy powiatu Stará Ľubovňa

Rodzaje działań realizowanych w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)

Aktualnie realizowane działania w partnerstwie lub samodzielnie, w tym przy wykorzystaniu środków UE (krótki opis działań, tytuł projektu, partnerzy)

Projekt: Wspieranie zatrudnienia obywateli z upośledzeniem zdrowotnym

Oś priorytetowa: 1. Wsparcie wzrostu zatrudnienia

Postanowienie: 1.1 Wsparcie programów w obszarze wspierania zatrudnienia oraz rozwiązywania bezrobocia i długotrwałego bezrobocia

Miarka współfinansowania: ESF: 85% i SP: 15%

Okres trwania projektu: od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r.

Kosztorys projektu: 32 118 352,91 €

Cel projektu: Wspieranie zatrudnienia obywateli z upośledzeniem zdrowotnym forma udzielania świadczeń dla: przygotowania do zastosowania roboczego obywateli z upośledzeniem zdrowotnym forma szkolenia i przygotowania do pracy oraz dla wytwarzania nowych miejsc pracy w warsztatach chronionych i chronionych miejscach pracy dla utrzymania miejsc pracy dla tej grupy obywateli

Cele specyficzne projektu:

Przygotowanie do zastosowania roboczego obywateli z upośledzeniem zdrowotnym forma szkolenia i przygotowania do pracy

Wytwarzanie warsztatów chronionych oraz chronionych miejsc pracy przez pracodawców

Utrzymanie obywatela z upośledzeniem zdrowotnym w pracy

Rozpoczęcie wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej przez obywateli z upośledzeniem zdrowotnym

Zatrudnianie obywateli z upośledzeniem zdrowotnym przy wykorzystaniu asystenta pracy

Utrzymanie miejsc pracy dla obywateli z upośledzeniem zdrowotnym w warsztatach chronionych oraz chronionych miejscach pracy

Projekt: Aktywacja kandydatów do pracy

Oś priorytetowa: 1. Wspieranie wzrostu zatrudnienia

Postanowienie: 1.1 Wspieranie programów w dziedzinie wspierania zatrudnienia oraz rozwiązywania bezrobocia i bezrobocia długotrwałego

Miarka współfinansowania: ESF: 85% oraz SP: 15%

Okres trwania projektu: od 01.04.2008 r. do 30.06.2013

Kosztorys projektu: 69 707 229,63 €

Cel projektu: Aktywacja kandydatów do pracy wykonywaniem czynności ochotniczej, której celem jest uzyskanie doświadczeń praktycznych dla potrzeb rynku pracy. Wspieranie utrzymywania zwyczajów roboczych długotrwale bezrobotnych obywateli, którzy otrzymują świadczenia w nędzy materialnej oraz dopłat do świadczeń w nędzy materialnej.

Cele specyficzne projektu:

Podniesienie udziału kandydatów do pracy włączonych do służby ochotniczej oraz ich dalsze wdrożenie na istniejącym rynku pracy

Podniesienie zainteresowania osób fizycznych i prawnych na poziomie lokalnym przy wykonywaniu służby ochotniczej

Podniesienie udziału długotrwale bezrobotnych kandydatów do pracy włączonych do działań aktywacyjnych forma mniejszych usług dla gminy, odnowa ich zwyczajów zawodowych i następne wdrożenie na istniejącym rynku pracy

Podniesienie zainteresowania gminy na poziomie lokalnym przy wykonywaniu działań aktywacyjnych forma mniejszych usług dla gminy.

Projekt: Świadczenie na opiekę o dziecko

Oś priorytetowa: 2. Wspieranie włączenia społecznego

Postanowienie: 2.3 Wspieranie harmonizacji życia rodzinnego oraz zawodowego

Okres trwania projektu: od 01.01.2009 r. do 31.12.2003

Kosztorys projektu: 45 166 474 €

Cel projektu: Wspieranie harmonizacji życia rodzinnego, osobistego oraz zawodowego dla otrzymującego świadczenie na opiekę o dziecko zwiększeniem i utrzymaniem zatrudnienia, lub ułatwieniem powrotu do pracy rodzicom, którzy opiekują się małymi dziećmi

Cele specyficzne projektu:

Wesprzeć rodziców forma świadczenia dla zabezpieczenia opieki o dziecko przy powrocie do pracy, przy działaniach edukacyjnych na szkole średniej lub wyższej

Eliminacja przeszkód zastąpienia rodziców, którzy maja obowiązki rodzicielskie, na rynku pracy

Inicjatywy i przedsięwzięcia realizowane na rzecz ekonomii społecznej oraz aktywizacji społeczności lokalnych

„Dobre praktyki” i inne doświadczenia,  które instytucja chce upowszechnić

VII. Inne informacje charakteryzujące instytucję[1] Prosimy o podanie linków do aktów prawnych regulujących działanie instytucji.